Colombia  Supremo 手沖分享。

Colombia Supremo 手沖分享。

Colombia Supremo 手冲分享⋯⋯之分段注水。  

一般玩開手冲嘅朋友,都會喜歡用較淺的烘焙度/果酸的咖啡豆。今次試下介紹 (來自可愛的年輕人朋友的介紹  )  Nutty 風味的Colombia Supremo 的其中一個冲煮方法。

烘焙度 : 一爆尾。未到二爆。

研磨度。1zpress  Q2 7芯。先歸零后 倒轉兩圈加6clicks

水粉比例 : 1: 15g 

分段注水。25, 50, 80, 115, 155, 225

第一下全濕, 途中淨係中間打圈($5銀範圍), 最尾嗰吓全濕再加swirling

 nutty walnut, 好balanced 嘅chocolate notes, 均勻飽滿嘅焦糖香

大滿足。。。。。